Házirend – Struve FITNESS

Házirend

Napi nyitvatartási rend: 07:00-22:00-ig. Hétvégén 09:00-16:00-ig 

A fitneszterem nyitvatartási idejét az ügyvezető indokolt esetben megváltoztathatja! 

A FITNESZTEREM IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: 

A fitneszterem gépeit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. 

Az üzemeltető a fitneszterem üzemeltetése során a vonatkozó rendeletek előírásait köteles betartani. 

A Struve Fitness belső területein biztonsági kamerarendszer működik. 

A fitneszterem vezetőjének és a fitneszterem dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását. Gondoskodjanak a balesetvédelmi, személyi, tulajdonvédelmi előírások érvényesítéséről. 

Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség -, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat a terem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és a terem dolgozói is kötelesek betartani. 

A fitneszterembe csak bérlettel rendelkező klubtag tartózkodhat. 

A klubtagoknak legalább nyolc alkalommal kell személyi edző felügyelete mellett edzenie 2 hónapon belül, ahhoz, hogy a klubtagsághoz való jogosultságukat ne veszítsék el. De a klubbtagok akik teljesítik az itt leírt feltételeket, azok egyedül is igénybe vehetik a STRUVE Fitness lehetőségeit(Kardió, testedzés). 

A nyitást követően 2 hónapig minden új klubtag az első 1 hónapos bérlete mellé ajándékba kap egy darab törölközőt. További törölköző vásárlására a vendégnek a webáruházon keresztül van lehetősége. 

További törölköző igénylése csak online webshopon keresztüli vásárlással lehetséges. 

A fitneszteremben csak érvényes bérletel illetve napijeggyel (napijegy,tíz alkalmas, havi bérlet,éves bérlet)lehet tartózkodni, amit a webáruházban kell megvásárolni, Ezen szolgáltatások a következők: 

Fitneszterem (kardió és erősítő és funkcionális rész) 

Masszázs 

Öltöző szekrény 

Zuhanyzó 

A fitneszterem területén 14 éven aluli gyerek kizárólag kísérő felügyeletével, valamint 14-16 éves gyerek edzői vagy kísérői felügyelettel vehetik igénye a szolgáltatásokat. A gyermeket kísérő nagykorúnak a várakoásra fenntartott részen kell tartózkodnia, máskülönben ha szeretne bejönni a fitnesz részleg területére, akkor meg kell vennie a napi jegyet (Kivételt képeznek a kifejezetten gyermekeknek tartott csoportos órákon felügyelő kísérők).

Aki a Fitneszterem berendezési (beleértve az öltözőszekrény, szekrényszámot tartalmazó tábla, zuhanyzó, tükrök, gépek, szőnyegek stb.) felszerelési tárgyaiban szándékos vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, az köteles megtéríteni a kárt a fitneszterem részére. 

Az öltözőszekrényt és a hozzá tartozó számozott kulcsot a vendég választja ki. Az öltözőszekrényhez tartozó kulcs pótlásának díja elhagyás esetén 6 000,-Ft melyet a STRUVE Corporation számlájár kell átutalni. 

Az öltözőszekrény kulcsát a vendég személyi edzője adja át a részére. Amennyiben a vendég személyi edző igénybevétele nélkül kíván edzeni az adott napon az öltözőszekrény kulcsát az ügyeletes teremedző adja át. Az öltözőszekrény kulcsa letét köteles. A vendég köteles a személyi edző vagy az ügyeletes teremedző részére leadni az öltözőszekrény kulcsát amennyiben elhagyja a Fitneszterem területét. A kulcs ellenében letétbe helyezett okmányt a kulcs fejében kerül visszaadásra. 

A megvásárolt és a STRUVE Corporation Kft. által kiállított első bérletnél 1000 Ft pluszt számolunk fel a mágneskártya kauciója . 

A megvásárolt és a STRUVE Corporation Kft. által kiállított bérlet pótlásának díja elhagyás esetén 1000 Ft.. 

A Struve Fitness területén TILOS: 

1. a dohányzás 

2. alkohol fogyasztása 

3. az olyan tevékenység, amely az Struve Fitness szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, 

4. minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység; 

5. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele; 

6. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása; 

7. lázas, fertőző gyomor, légúti vagy bőrbetegségben szenvedő emberek tartózkodása; 

8. görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő emberek tartózkodása; 

9. az öltözőkben a folyosókon, a zuhanyzókban a szemetelés; 

10. a folyosó kivételével utcai cipőben tartózkodni; 

11. nyitott cipőben vagy papucsban edzeni; 12. az öltözőkben és a fitneszteremben étkezni (kivéve a kialakított várórészen) 

13. a fürdőben kézmosóknál borotválkozni, 

14. záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli fitnesztermi dolgozónak a fitneszteremben engedély nélkül tartózkodni. 

15. a komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés. 

16. fitneszteremben oktatási, edzői tevékenységet kizárólag a STRUVE Corporation Kft-vel szerződésben lévő oktatók, edzők végezhetnek. Magányszemélyek részére az oktatás és edzések tartása TILOS! 

Az STRUVE Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. 

Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért és az öltözőszekrényekben, hagyott értékekért. 

A talált tárgyakat minden vendég az STRUVE Fitnessben épp jelenelg dolgozó/szolgálatot teljesítő teremedzőnek köteles jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. 

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre (Edzői szoba). Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Bérlet visszaváltás nincs (rendkívül indokolt esetben az üzemeltetőnél lehet kezdeményezni az engedélyezést) 

Bérleteink névre szólóak, így azok felhasználása csak azon személy számára lehetséges, akinek a nevére az adott bérlet szól. Más személy nem használhatja fel a névre szóló bérletet. 

A lejárt bérleteket nem áll módunkban hosszabbítani, kérjük kedves vendégeinket, hogy a bérletük érvényességi időtartama alatt vegyék igénybe a szolgáltatásainkat. 

A férfiak a női részleg öltözőibe a nők a férfi részleg öltözőibe nem léphetnek be. 

A talált tárgyakat a STRUVE Fitness maximum 1 hétig őrizi, utána megsemmisítheti. 

Speciális szabályok:

A sportterem területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. 

A sportterembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. 

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja. 

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel és maga után letakarítva köteles hátra hagyni. 

Az egyes eszközök igénybevétele során, a törölköző használata kötelező. 

Az eszközök használatát a teremedzők segíthetik és szükség esetén ellenőrizhetik. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Aki a házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, az üzemeltető vagy annak alkalmazottja felszólítására köteles elhagyni az edzőterem területét, amennyiben a szabálysértő önkéntesen nem hagyja el az épületet, úgy hatósági közreműködéssel a STRUVE Fitness területéről kivezettetheti az Üzemeltető. 

A STRUVE Fitness házirendjét megsértő személy a STRUVE Fitness területéről kitiltható.